Skip to content

Click to read article in English.

Etter å ha gitt oppdrettsbransjen en smakebit av konseptet under prelanseringen ved AquaNor 2021, har Water Linked nå testet og videreutviklet det trådløse sensorsystemet ved to fullskala oppdrettsanlegg i Midt-Norge. Bjørn Sirnes, CCO aquaculture hos Water Linked, kan melde om gode resultater og et produkt som nå er klar for kommersialisering:

– Ettersom løsningen allerede har vært gjennom grundige tester under vann også før piloteringen, har den største spenningen vært knyttet til hvor robuste data vi klarte å få i et mer hostilt miljø slik det er ved disse anleggene, forteller Sirnes. 

Han forklarer videre at det er betraktelig mer interferens og støy ved anleggene enn for eksempel kai-områdene der de innledende testene ble gjennomført:

– En grundig testing over tid ved fungerende oppdrettsanlegg med påfølgende tilpasning av algoritmene var helt nødvendig for å få et produkt som imøtekommer våre kvalitetskrav gjennom å levere robuste og nøyaktige data fra de utplasserte sensorene, konstaterer Sirnes.

Trådløse smart-sensorer

Trådløs overvåkning av kritiske miljøparametre

CageSense® sine trådløse sensorer overvåker miljøparametere som er viktige både for god fiskevelferd og for et stabilt produksjonsnivå. Enkelte miljøparametere, som oksygen og temperatur, er man lovpålagt å måle. I tillegg til disse måler sensorene til CageSense® også turbiditet og salinitet, samt en tilt/dybde sensor for mekaniske parametre som kan vise hvordan utstyr som luseskjørt og bunnring beveger seg ved dårlig vær og sterke strømninger.

– Sensorene våre måler og sender data via en topside installasjon til skylagring eller lokal desktop på fôrflåte eller fôringssentral. Det finnes det også andre løsninger som gjør, men det som er unikt med CageSense® er for det første at all data sendes trådløst, og for det andre at denne dataen presenteres ferdig behandlet i et intuitivt brukergrensesnitt som gjør det enkelt å få oversikt over tilstanden i merdene og forstå hvilke tiltak som eventuelt bør iverksettes, forteller Sirnes. 

Han forklarer også at en annen fordel er at CageSense® har et åpent API som gjør det mulig å enten sende data inn til et tredjeparts dashboard hvis man ønsker det, eller integrere en tredjepartsløsning inn i CageSense®-dashboardet. Det gjør det mer fleksibelt å integrere og tilpasse produktet med øvrige systemer som benyttes på det enkelte oppdrettsanlegget.  

Kabelfri løsning gir sikker drift og god HMS

Sirnes har lang fartstid innen produkt- og forretningsutvikling i oppdrettsbransjen, også forut for ansettelsen som CCO i Water Linked. Han forteller at det var behovet for en kabelfri løsning som gjorde at arbeidet med å utvikle CageSense® ble påbegynt for ca 18 måneder siden:

– Med en kabelfri løsning unngår man brekasjer og lekkasjer slik at driften blir enklere og tryggere. I tillegg blir inngrepet i naturen mindre, og ikke minst er det også god HMS å ha færre elementer på merdkanten som kan forårsake ulykker og skader på både utstyr og personell.

Han forteller også at de trådløse sensorene er enklere å installere, og at det er mer fleksibelt å endre eller bygge ut denne løsningen med flere sensorer, enn det vil være med en tradisjonell, kablet overvåkningsløsning.

Intuitivt GUI gjør det enkelt å få oversikt

monitor1_3

Et annet aspekt som gjorde det attraktivt for Water Linked å utvikle en ny løsning for monitorering av miljøet i merdene, var behovet for et mer intuitivt brukergrensesnitt. Med dette på plass kan systemet også betjenes av personell som kanskje ikke har så lang erfaring med å tolke dataene slik de presenteres i de mer tradisjonelle løsningene: 

– Med CageSense® får du ikke bare masse tall og prosenter som du selv må analysere og nesten være forsker for å forstå. Beregningene er allerede gjort for deg, og basert på FHF sine velferdsindikatorer for oppdrettslaks får du beskjed om verdiene er innenfor, i grenseland, eller om de avviker fra det som er akseptabelt, forklarer Sirnes.

Tilstanden for hvert parameter indikeres med fargene grønn, gul og rød slik at man raskt får oversikt, og det er ingen tilfeldighet at det er de samme fargene som vi kjenner fra trafikklysene:

– Enten du har lang erfaring med å tolke data fra miljøovervåking i merdene, eller du er nybegynner på feltet, så vil du sannsynligvis respondere raskere i det en fargeindikator går fra grønn til rød, enn du gjør i det en tallverdi endrer seg. 

Sirnes utdyper videre at CageSense® varsler alle avvik i sanntid, og når man i tillegg får forslag til hvilke tiltak som bør iverksettes så får man raskere løst problemet som har oppstått og dermed også minimert et eventuelt skadeomfang. Sanntidsdata vil også vise tendenser på de data som gis. Det vil si at man for eksempel kan få et forvarsel før det går inn i “rød sone”.

Internasjonal interesse

WaterLinked-0012

CageSense® er allerede solgt inn til to oppdrettsselskap i Midt-Norge, og Sirnes forteller at det er flere selskaper som har vist stor interesse for produktet, blant dem flere internasjonale. At CageSense® likevel i første omgang kun lanseres i Norge er et bevisst valg, i følge Sirnes: 

– For det første ønsker vi å høste erfaringer og videreutvikle CageSense® i samarbeid med fremoverlenteoppdrettsanlegg med et bærekraftig og langsiktig perspektiv på produksjon og fiskevelferd. Ettersom Norge er verdensledende innen lakseoppdrett finner vi mange slike anlegg her til lands.

– For det andre ser vi at det internasjonale markedet kanskje ikke er helt modent for dette enda, da mange utenlandske aktører innen lakseoppdrett dessverre befinner seg i andre modningsfaser for bruk av nyere teknologi. Her finnes det selvfølgelig mange hederlige unntak, og uansett både håper og tror vi at alle som driver med havbruk og oppdrett i stadig større grad vil få øynene opp for viktigheten av å drive bærekraftig i tillegg til å være opptatt av å sikre en god og stabil produksjon med en teknologi som er bygget for fremtiden. Og da skal vi være klare for dem, avslutter Sirnes.

Les mer om CageSense® her